अतिवृष्टी मदतीचा निधी वाढीव दराने जाहीर | जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई बँक खात्यात जमा

 अतिवृष्टी मदतीचा निधी वाढीव दराने जाहीर | जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई बँक खात्यात जमाजुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्याि तवतवध तजल्हयाि उद्भवलेलया पुरतरस्थििीमुळे राज्यािील काही तजल्हयाांमध्ये नागतरकाांच्या मालमत्तेर्े नुकसान झाले आहे. या पुरपतरस्थििीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदि देण्याबाबि तदनाांक 03.08.2021 रोजी झालेल्या मांतत्रमांडळ बैठकीिील तनर्णयानुसार सांदभाधीन क्रमाांक 3 येिील शासन तनर्णयान्वये मदिीर्े आदेश तनगणतमि करण्याि आले आहेि.

 सांदभाधीन क्रमाांक 3 येिील शासन तनर्णयान्वये तवतहि के लेल्या दरानुसार िसेर् सांदभाधीन क्रमाांक 1 येिील शासन तनर्णयान्वये तवतहि के लेल्या दरानुसार बातधिाांना सांदभाधीन क्र.४ व ५ च्या शासन तनर्णयाअन्वये मदि तनधी तविरीि करण्याि आला आहे.

 आिा, सांदभाधीन क्र.६ च्या शासन तनर्णयान्वये जुलै ऑक्टोबर, २०२१ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी व पुरा यामुळे बातधि झालेल्या शेिीतपकाांकतरिा वाढीव दराने मदि देण्यार्ा तनर्णय घेण्याि आला आहे. त्यानुसार राज्य तनधीमधून जुलै, २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेिीतपकाांच्या झालेल्या नुकसानीकतरिा बातधि नागतरकाांना तनधी तवितरि करण्यार्ी बाब शासनाच्या तवर्ाराधीन हो

Akshay Sakrate is a Marathi You Tuber, Website Developer, and Owner/founder of SpotlLight Marathi (स्पॉटलाइट मराठी) He is from Pune, Maharashtra. He is known for his Marathi Videos on various online topics on his 1st youtube channel SpotLight Marathi( स्पॉटलाइट मराठी).

Leave a Comment