कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट 2750 सोलर पंप मिळणार नवीन GR आला | PM Kusum Solar Pump Yojana 2022 Update

 कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट 2750 सोलर पंप मिळणार नवीन GR आला | PM Kusum Solar Pump Yojana 2022 Update


कुसुम सोलर पंप योजना अपडेट 2750 सोलर पंप मिळणार नवीन GR आला | PM Kusum Solar Pump Yojana 2022 Update

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअकियान (िु सुम) योर्जना अंतर्गत महाऊर्जाला सवगसाधारण घटिाच्या सौर िृ किपंपांच्या लािार्थ्यांच्या शासन कहस्सस्सयापोटी सन 2021-22 मध्ये अनुदान कवतकरत िरण्याबाबत….Akshay Sakrate is a Marathi You Tuber, Website Developer, and Owner/founder of SpotlLight Marathi (स्पॉटलाइट मराठी) He is from Pune, Maharashtra. He is known for his Marathi Videos on various online topics on his 1st youtube channel SpotLight Marathi( स्पॉटलाइट मराठी).

Leave a Comment