चालु हंगामामध्ये शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱयांना मदत देण्याबाबत....

चालू हंगामामध्ये लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन धजल्यांमध्ये शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या शेतीधपकांच्या नुकसानीसाठी

शासन धनर्णयान्वये धनधित के लेल्या दरानुसार एकू र् रु. 9858.80 लक्ष (अक्षरी रुपये अठ्ठ्यान्नव कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका धनिी या शासन धनर्णय

शासन धनर्णयान्वये धनधित के लेल्या दरानुसार एकू र् रु. 9858.80 लक्ष (अक्षरी रुपये अठ्ठ्यान्नव कोटी अठ्ठावन्न लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतका धनिी या शासन धनर्णय

माहे िून ते ऑगस्ट 2022 या कालािधीत गोगलगायीमुळे 33 टक्के िक्षे ा िास्त नुकसान झालेल्या शेतीजिके/फळजिकाच्ां या नुकसानीचा तिजशल